اشكانیان
اشك پنجم

فرهاد دوم - اشك ششم

اشك هفتم

فرهاد دوم در نوجوانی بر تخت نشست و چون كم سن بود در اوایل كار مادرش نایب السلطنه بود.در حدود سال 130 پ م آنتیوخوس هفتم برای آزاد كردن برادر خود كه اسیر دربار ایران بود در سوریه سر به جنگ برداشت. فرهاد نیز دمتریوس را به جنگ او فرستاد و آنتیوخوس هفتم شكست خورد . فرهاد او را در تابوتی سیمین به سوریه فرستاد و دختر او را به زنی گرفت. در این زمان نیز دمتریوس از فرصت استفاده كرد و به سوریه رفت ولی همسرش كه از ازدواج او با رودگونه دختر فرهاد ناراضی بود او را كشت. سكاها كه قرار بود برای جنگ با آنتیوخوس به كمك فرهاد بیایند دیر به میدان جنگ رسیدند و فرهاد حقوق آنها را پرداخت نكرد. آنها شورش كردندو فرهاد تعدادی سوری را به ارتش خود اضافه كرد و به جنگ آنها رفت ولی سوریها نیز به شورشیان پیوستند وشورش بالا گرفت. در این بین در سال 128 پ م فرهاد كشته شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی فرهاد دوم
137 پ م
جنگ با آنتیوخوس
130 پ م
شورش سكاها
128 پ م
كشته شدن فرهاد دوم
128 پ م