اشكانیان
اشك چهارم

مهرداد اول - اشك پنجم

اشك ششم
سنگ نگاره مهرداد اول

مهرداد اول توانست عظمت سلسله هخامنشیان را دوباره زنده كند و از اشكانیان امپراتوری قدرتمندی بسازد.او ابتدا باختر را فتح كرد و سپس به ماد حمله كرد و بكسیس معروف را به حكومت ماد گمارد. او سفری به هیركانی داشت و پس از به نظم درآوردن كار هیركانی عازم جنوب غربی ایران شد. المائیس را فتح كرد . فرمانده المائیس شاه اشکانی را به رسمیت شناخت ومهرداد او را نماینده خوددر المائیس ساخت.مهرداد پارس را فتح كرد و بابل ، سلوكیه و بین النهرین را به دست آورد و در سلوكیه در سال 141 بر تخت نشست. اشكانیان پایتخت زمستانی خود را بابل اعلام كردند و به این ترتیب تیسفون پا گرفت كه تا حدود 800 سال از پراهمیت ترین شهرهای جهان بود

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع كار مهرداد اول
174 پ م
فتح كامل ایران
141 پ م
مرگ آنتیوخوس چهارم
164 پ م
حمله دمتریوس نیكاتور فرمانروای سلوكی به ایران و به اسارت در آمدن سردار سلوكی
140 پ م
بیماری و مرگ مهرداد
138 پ م