اشكانیان
اشك سوم

فرهاد اول - اشك چهارم

اشك پنجم

فرهاد اول پسر فریاپت در سال 181 پ م بر تخت نشست . او امردها را كه قومی آریایی بودند و در طبرستان و پیرامون آمل زندگی میكردند ، به زیر سلطه خود در آورد. فرهاد اول در سال 174 پ م درگذشت و قبل از آن برادر خود را جانشین خود خواند. او به خود لقب فیلادلفوس به معنی برادر دوست داده بود

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع كار فرهاد اول
181 پ م
غلبه بر امردها در طبرستان
-
مرگ فرهاد اول
174 پ م