اشكانیان
اشك دوم

فریاپت - اشك سوم

اشك چهارم

 

اطلاعات درباره او بسیار نا چیز است. او جانشین پدر میشود و به گزارش یوستین 15 سال از 196 پ م تا سال 181 پ م حكومت میكند. معنی نام او فریاپیتا ، پدر دوست است و او این لقب را برای سكه های خود نیز برگزیده است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع كار اشك سوم
196 پ م
پایان كار اشك سوم
181 پ م