اشكانیان
اشك بیست و هشتم

بلاش پنجم - اشك بیست و نهم

اشك سی ام

بلاش پنجم همزمان با برادرش اردوان پنجم به تخت نشست. او در شرق و اردوان در غرب. ظاهرا دولت روم اردوان را مهمتر شمرده است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی بلاش پنجم
209میلادی
پایان كار بلاش پنجم
222 میلادی