اشكانیان
اشك بیست وششم

بلاش سوم - اشك بیست و هفتم

اشك بیست وهشتم

بلاش از ابتدای كار دشمنی خود با رومیان را مخفی نكرد. پس از اینكه امپراتور جدید روم به نام مارك آورلس به تخت نشست بلاش به ارمنستان حمله كرد و آنجا را فتح كرد و سپس به سوریه تاخت. در آنجا نیز سپاهیان روم شكست سختی خوردند. اما سه سال بعد پسر خوانده امپراتور به ارمنستان حمله كرد و دوباره آنجا را تسخیر كرد و سپس به تیسفون آمد و كاخ شاهان پارتی را به آتش كشید وبه ماد كوچك حمله كرد. اما به دلیل شیوع طاعون از حمله بیشتر جلوگیری كرد و به روم بازگشت. دیگر مرز ایران و روم ، فرات نبود بلكه سرزمین ایران كوچك شده بود و مرز به رود دجله انتقال پیدا كرد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی بلاش سوم
148میلادی
حمله بلاش به ارمنستان و فتح آنجا و سوریه
161میلادی
حمله رومیها و فتح تیسفون
164میلادی
پایان كار او
190 میلادی