اشكانیان
اشك بیست وپنجم

بلاش دوم - اشك بیست و ششم

اشك بیست وهفتم

فقط میدانیم در 133 میلادی آلبان ها به تحریك فراسمن شاه گرجستان به ماد كوچك حمله كردند و پس از دریافت رشوه بازگشتند و حمله پایان یافت . بلاش یكبار هم هییتی به روم فرستاد كه تخت شاهی را باز پس گیرند ولی با بی اعتنایی امپراتور مواجه شدند

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی بلاش دوم
130میلادی
حمله آلبان ها به ماد كوچك و ارمنستان
133میلادی
پایان كار او
149 میلادی