اشكانیان
اشك بیست و چهارم

خسرو - اشك بیست و پنجم

اشك بیست وششم

او همراه دو شاه دیگر حكومت میكرد كه ذكر آنها آمده است. در این شرایط اشكانیان از قدرت زیادی برخوردار نبودند .در این دوره تراجان امپراتور روم به ارمنستان حمله میكند خسرو كه نمی توانست جلوی رومیان را بگیرد پیشنهاد دوستی میدهد ولی تراجان نمی‌پذیرد. امپراتور روم با نیرنگ و بدون درگیری ارمنستان را از اشكانیان گرفت. تراجان سپس اوسرئونه،گوردین و آدیابنه را هم گرفت و از طرف سنای روم لقب فاتح پارت را گرفت. سال بعد او دوباره حمله كرد و شهرهای گوگمل،اربیل و نینوا را فتح كرد. سپس به سمت تیسفون آمد و بدون درگیری آنجا را هم فتح كرد و شاه با خانواده و گنج شاهی فرار كرد.یكی از دختران خسرو اسیر تراجان شد. سربازان رومی تا نزدیكی شوش خسرو را تعقیب كردند ولی بی نتیجه بازگشتند. تراجان به خلیج فارس رسید و افسوس خورد كه نمیتواند به سبب پیری همچون اسكندر به هند برسد.در همین حال متوجه شورش در سراسر متصرفات خود شد و مشغول آرام كردن آنها شد. .او در تیسفون جشنی میگیرد و پارثماسپت را شاه پارت میكند و راه بازگشت را پیش میگیرد زیرا از روبرو شدن با پارتها درون ایران بیم داشت. در همین موقع خسرو به تیسفون بازگشت و همه چیز به حالت عادی برگشت ، شاه دست نشانده فرار كرد و به روم رفت و تمامی سرزمینهای از دست رفته به ایرانیان بازگردانده شد.تراجان هم در سفر برگشت بیمار شد و جان سپرد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی خسرو
112میلادی
آغاز حمله تراجان به ارمنستان
114میلادی
حمله مجدد رومیان به شرق فرات
116میلادی
بازگشت خسرو به تیسفون
116میلادی
دیدار امپراتور جدید روم با خسرو در آسیا و پس دادن دختر اسیر خسرو به او
124میلادی
پایان كار او
127 میلادی