اشكانیان
اشك بیست و سوم

اردوان چهارم - اشك بیست و چهارم

اشك بیست و پنجم

او از سالهای 79 میلادی تا 93 میلادی در میان هرج و مرج اشكانیان بر قسمتهایی از سرزمین اشکانی حكومت میكرده است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی پاكور -در غرب ایران
79 م
پایان كار او
93م