اشكانیان
اشك بیست و دوم

پاكور دوم - اشك بیست و سوم

اشك بیست وچهارم

پس از مرگ بلاش سه نفر ادعای شاهی كردند و پاكور یكی از آنها است كه از 78 م تا 108 م بر غرب ایران حكومت كرده است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی پاكور -در غرب ایران
78 م
پایان كار او
108م