اشكانیان
اشك بیست و یكم

بلاش اول - اشك بیست و دوم

اشك بیست و سوم

پسر ونن دوم از همسری یونانی بود. او برادران خود را نكشت بلكه آنان را فرمانروایان آتروپاتن و ارمنستان كرد.شاه آتروپاتن به راحتی جابجا شد ولی در ارمنستان جنگ در گرفت و با اینكه پارتها پیروز شدند ولی به خاطر شیوع بیماری و سرما مجبور به ترك ارمنستان شدند.قوم سكایی داهه شورش كردند و بلاش آنها را آرام كرد.آدیابنه نیز بدون جنگ تسلیم شد. هیركانی شورش كرد و بلاش آنجا را نیز آرام كرد. رومیان بخشی از ارمنستان را فتح كردند و به آدیابنه حمله كردندو شاهك آدیابنه از بلاش كمك خواست. بلاش موفق شد با دردسرهای بسیار رومیان را شكست سختی دهدو صلح برقرار شد. تیرداد برادر بلاش به روم رفت و امپراتور تاج شاهی ارمنستان را بر سر او گذارد. ولی برای پرهیز از آلودگی آب سوار بر كشتی نشد و راه پیاده را پیش گرفت .سفر او 9 ماه به طول انجامید. دیدار در ناپل مراسمی برگزار شد و چون تیرداد حاضر نشده بود شمشیر خود را در حضور شاه باز كند آنرا با سوزن به پیرهنش دوختندو قرار بر این شد از این پس شاه ارمنستان از خاندان اشکانی باشد ولی تحت سلطه روم بماند. سالها بعد آلانها از راه ماد به ارمنستان حمله كردند تیرداد كاری از پیش نبرد ورومیان هم كمكی نكردند. آلانها با غنایم بسیار سنگین به سرزمین خود برگشتندو اوضاع آرام شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی بلاش اول
51میلادی
نبرد نافرجام بلاش در ارمنستان
52میلادی
حكومت تیرداد برادر بلاش بر ارمنستان
54میلادی
تیگرانوكرت در ارمنستان به دست رومیان می افتد
59میلادی
صلح روم و ایران بر سر ارمنستان
63میلادی
حمله آلان ها
73میلادی
پایان كار بلاش
77میلادی