اشكانیان
اشك بیستم

ونن دوم - اشك بیست و یكم

اشك بیست و دوم

درباره این شاه اشکانی جز نام چیزی نمیدانیم. او شاه آتروپاتن بود

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ