اشكانیان
اشك نوزدهم

گودرز - اشك بیستم

اشك بیستم ویكم

گودرز سرانجام با كشته شدن برادرش به شاهی رسید. خیلی سریع بزرگان پارتی به مخالفت با اوپرداختند. سفیرانی از ایران در سال 49 میلادی به سنای روم رفتند تا مهرداد اشکانی را به ایران آورند و او را به شاهی برسانند. .سرداری رومی به نام كاسیوس لونگینس مامور آوردن مهرداد به ایران شد ولی در گیر و دار كار با اتفاقاتی كه در ارمنستان و اربیل افتاد سرانجام گودرز بر او پیروز شد و مهرداد را دستگیر كرد. ولی او را نكشت و فقط گوش او را برید، به این ترتیب مهرداد با از ریخت افتادن دیگر قابلیت شاه شدن را نداشت.گودرز خیلی زود به علت بیماری درگذشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی گودرز
47م
آمدن سفیران ایرانی به روم
49م
نبرد گودرز و مهرداد
49م
مرگ گودرز بر اثر بیماری
50م