اشكانیان
اشك اول

اردوان اول - اشك دوم

اشك سوم

اردوان ظاهرا فرزند اشك اول بوده است و در آغاز كار با استفاده از مشغولیت آنتیوخوس كبیر در آسیای صغیر ، همدان و همه سرزمین ماد را فتح كرد. آنتیوخوس هم در سال 211 از ارمنستان به همدان رفت و آنجا را گرفت و معبد آناهیتا را غارت كرد. آنتیوخوس به سمت هیركانی می آید و اردوان بر سر راه او، همه آبها را مسموم میكند و آذوقه را از بین برد . با این حال آنتیوخوس ، هیركانی را فتح میكند ولی از جنگ و گریز با اردوان خسته میشود و او را به رسمیت میشناسد به این شرط كه در حمله آنتیوخوس به بلخ بی طرف بماند

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع كار اردوان اول
211 پ م
مرگ اردوان اول
191 پ م