اشكانیان
اشك هجدهم

وردان - اشك نوزدهم

اشك بیستم

وردان پس از اردوان بر تخت نشست. اردوان سه پسر به نام اردوان،گودرز و وردان داشت كه پس از مرگش گودرز اردوان پسر را میكشد. مجلس مهستان به همین سبب میل به شاهی وردان پیدا كرد . وی كه در استانی دوردست بود ،دو روزه 450 كیلومتر راه را طی كرد و گودرز را غافلگیر كرد. گودرز فرار كرد و مانند گذشتگانش راه شرق دریای خزر را پیش گرفتو وردان شهر سلوكیه را كه شورش كرده بود،محاصره كرد ،در این هنگام از حمله گودرز به تیسفون با خبر شد و رو به شرق گذاشت تا با گودرز بجنگد. قبل از شروع جنگ آنها از توطئه بلند پایگان اشکانی در جهت كشتن هر دو آنها با خبر شدند و دو برادر با هم آشتی كردند و گودرز به هیركانی بازگشت.وردان دوباره به سلوكیه حمله كرد و به كمك اشراف شهر آنجا را فتح كرد. وردان در فكر جنگ دوباره بارومیان بود و از ایزد ، شاه آدیابنه كمك خواست ولی او از كمك سر باز زدو وردان وارد جنگی بی ثمر شد. سرانجام وردان به دست بزرگان پارتی كه میلی به جنگ دوباره با روم نداشتند در شكارگاه كشته شد. شاید هم عامل این قتل برادرش یعنی گودرز بوده باشد.

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی وردان
40 م
حمله مهرداد به تحریك روم به ارمنستان
41م
حمله مجدد وردان به سلوكیه و فتح آنجا
42م
شورش دوباره گودرز و آرام كردن او بدست وردان
45م
كشته شدن وردان در شكارگاه
47م