اشكانیان
اشك هفدهم

اردوان سوم - اشك هیجدهم

اشك نوزدهم

اردوان از سوی پدر سكایی و از سوی مادر از خاندان شاهی بود. با قتل عام شاهزادگان در زمان فرهاد چهارم مجلس مهستان قدرت چندانی در انتخاب شاه نداشت. پس از بر تخت نشستن اردوان در سال 18 میلادی گرمانیكوس برای باز پس گرفتن حیثیت روم به ارمنستان حمله كرد و ارد پسر اردوان را از آنجا بیرون كردو اردوان مجبور شد با او پیمان صلح ببندد. با استفاده از این آرامش اردوان توانست به آرام كردن داخل كشور بپردازد و به سنت درباری همه كسانی را كه ممكن بود ادعای سلطنت كنند ، كشت. در سال 34 میلادی زنون شاه ارمنستان مرد و اردوان پسر خود به نام ارشك را شاه آنجا كرد. تیبریوس رومی به سبب كهولت تمایل به جنگ نداشت و اردوان از فرصت استفاده كرد و خواستار گنجی شد كه با ونن به كیلیكیه برده شده بود. او همچنین خود را وارث كورش و اسكندر نامید و خواستار مرزهای زمان هخامنشی شد ! به این ترتیب به كاپادوكیه حمله كرد. تیبریوس به تحریك دو فرستاده اردوان به دربار روم كه قرار بود از او دعوت به جنگ كنند، فرهاد پسر فرهاد چهارم را كه چهل سال پیش به روم رفته بود ، به ایران گسیل كرد تا تاج و تخت را از اردوان بستاند ولی او در كنار فرات مریض شد وجان سپرد . ا ما به نیرنگ دیگر رومیها ، تیرداد سوم اشکانی به تخت نشست و با اردوان به جنگ پرداخت. در جنگ دو پسر اردوان كشته شدند و اردوان به شرق دریای خزر فرار كرد. یكسال بعد به دعوت تنی چند از بلند پایگان اشکانی اردوان به تیسفون برگشت و تیرداد را فراری داد. سپس با رومیان به پیشنهاد خود آنها پیمان صلح بست و پسر خود داریوش را به روم فرستاد. اما در سال 40 میلادی دسیسه دیگری باعث شد اردوان فراری شود و این بار به آدیابنه فرار كرد و شاه آدیابنه میانجیگری كرد و اردوان دوباره به تخت نشست ولی خیلی زود جان سپرد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی اردوان در تیسفون
9 میلادی
حمله گرمانیكوس به ارمنستان
18م
مرگ ونن در حال فرار
19 م
حمله اردوان به ارمنستان و كاپادومیه
34م
فرستادن سینك و ابدوس به روم
34م
آمدن فرهاد پسر فرهاد چهارم به ایران و مریضی و مرگ او
34م
حمله وینلیوس به ارمنستان و بر تخت نشینی تیرداد سوم
35م
بازگشت اردوان به تیسفون
36م
دسیسه ساتراپی ها و فرار مجدد اردوان
40م
بازگشت اردوان به شاهی
40م
مرگ اردوان
41م