اشكانیان
اشك شانزدهم

ونن اول - اشك هفدهم

اشك هجدهم

Coin of the Parthian king Phraates III.

در سالهای 4 الی 6 میلادی نمایندگان مجلس مهستان فرستادگانی به روم فرستادند تا یكی از پسران فرهاد چهارم را كه در روم زندگی می كرد ، به شاهنشاهی ایران دعوت كنند. ونن كه در این میان با خوشحالی به ایران باز گشت رفتاری در خور شاه اشکانی نداشته و زندگی در روم بر او تاثیر فراوانی گذاشته بود. مثلا شكار و اسب سواری دوست نداشت و غذای رومی را بر غذای ایرانی ترجیح میداد. به مرور مجلس مهستان تصمیم گرفت شاه را بر كنار كند و اردوان را كه در آن زمان شاه ماد كوچك بود ، به شاهی بر گزید و همین سبب جنگ اردوان و ونن میشود .ونن شكست خورد و به ارمنستان فرار میكند و اردوان رومیها را به جنگ تهدید میكند و آنها ونن را به سوریه بردند . سرانجام رومیان رضایت میدهند كه ونن را تحویل اردوان دهند و در این میان ونن در حال فرار از كیلیكیه كشته شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی ونن و آمدن به ایران
4 م
مجلس مهستان اردوان را به شاهی میگزیند
10 م
مرگ ونن در حال فرار
19 م