اشكانیان
اشك پانزدهم

ارد دوم - اشك شانزدهم

اشك هفدهم

با مرگ فرهادك آشفتگی به دربار ایران افتاد. زیرا هیچ وارثی در دسترس نبود كه مجلس مهستان او را به شاهی برساند. . سرانجام مجلس مهستان به جای اینكه شاهزادگان اشکانی را از روم بخواند فردی به نام ارد دوم را به شاهی رساند كه هیچ اطلاعی از نسب او نداریم. ولی او به خاطر خشونت بسیار در زمان كوتاهی در یك مجلس شكار به قتل رسید

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی ا رد دوم
4 م
قتل ارد دوم
6 م