اشكانیان
اشك چهاردهم

فرهاد پنجم - اشك پانزدهم

اشك شانزدهم

قبل از اینكه فرهاد پنجم برتخت بنشیند فرهاد چهارم برادران او را به روم فرستاده بود. پس از بر تخت نشینی فرهاد پنجم او برادران خود را از شاه روم درخواست كرد ،لابد میخواست آنها را سر به نیست كند. اما امپراتور روم این درخواست را نپذیرفت و شاهی فرهاد را به رسمیت نپذیرفت زیرا او پدر خود را كشته بود و تاج بر سر گذاشته بود.فرهاد پنجم چون از طرفداری مردم بر خوردار نبود و مادرش زنی از روم بود پایه های سستی در سلطنت داشت و ترجیح داد با روم صلح كند و قبول كرد در برابر زندگی سلامت برادرانش در روم او در امور ارمنستان دخالت نكند . او در شورشی داخلی در دربار كشته شد. به او لقب فرهادك داده بودند شاید این لقب به خاطر تحقیر او بوده است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی فرهاد پنجم
3پ م
پیمان صلح با رومیان و از دست دادن ارمنستان
2پ م
كشته شدن او در دربار
4 م