اشكانیان
اشك سیزدهم

فرهاد چهارم - اشك چهاردهم

اشك پانزدهم

فرهاد چهارم به محض بر تخت نشستن 39 برادر خود را كشت وپس از آن پدر خود و سپس پسر بزرگ خود را به قتل رساند .فرهاد در ابتدا با آنتیوخوس رومی درگیر شد.آنتیوخوس ارتشی متشكل از 60 هزار پیاده رومی ،10 هزار سوار گرجی،30 هزار سوار و پیاده از متحدان محلی داشت كه پادشاه ارمنستان ارتوازدنیز قول 6 هزار سوار و 7 هزار پیاده را به او داد ه بود ولی پس از شروع جنگ این نیروها را در جبهه فرهاد قرار داد و آنتیوخوس به سبب سر رسیدن زمستان و حمله و گریز مرتب اشكانیان شكست سختی خورد و مجبور شد خاك ارمنستان را ترك كند.در پیشنهاد صلحی كه از طرف فرهاد مطرح شد آنتیوخوس خواستار پرچم و اسیران رومی شد كه فرهاد نپذیرفت و نبرد ادامه پیدا كرد. در عقب نشینی رومیان 20 هزار پیاده و 4 هزار سواره جان خود را از دست دادند و پس از خروج از مرز ایران زمستان جان 8 هزار نفر دیگر از آنها را گرفت. به این ترتیب شكست تاریخی آنتیوخوس از فرهاد سوم رقم خورد. در سال 30 پ م تیرداد در دربار فرهاد كودتا كرد و فرهاد به سكاها پناه برد و با كمك آنها تاج و تخت خود را پس گرفت . تیرداد ،پسر فرهاد را گروگان گرفت و به روم پناهنده شد. ولی فرهاد پسرش را از امپراتور روم خواست او نیز بدون هیچ شرطی پسر را گرداند و فرهاد نیز پرچم رومیان و اسیران آنها را پس داد و از این پس رابطه خوبی بین ایران و روم پدید آمد .فرهاد كنیزی رومی از آوگوست هدیه گرفت و سخت شیفته او شد و پسرش كه از او به دنیا آمد ه بود را ولیعهد خود كرد.سرانجام به نیرنگ همین كنیز كشته شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی فرهاد چهارم و قتل عام شاهزاده ها
37 پ م
آغاز حمله آنتیوخوس به ارمنستان ایران و شكست سخت رومیان
36 پ م
دستگیری ارتوازد فرماندار ارمنستان توسط آنتیوخوس
35 پ م
اتحاد ارتوزده فرمانروای آترو پاتن با آنتیوخوس بر علیه فرهاد چهارم
33پ م
شكست خوردن آتروپاتن از فرهاد
30پ م
شورش تیرداد بر علیه فرهاد و سرانجام شكست خوردن او در جنگ
27 پ م
پس دادن پسر فرهاد از طرف آوگوست رومی و بستن پیمان صلح بین ایران و روم
23پ م
ازدواج فرهاد و موزا كنیز رومی و تولد پسر آنها و انتخاب او به ولیعهدی
23پ م
قتل فرهاد به دست موزا و پسرش
3پ م