اشكانیان
اشك دوازدهم

ارد اول -اشك سیزدهم

اشك چهاردهم

ارد به محض بر تخت نشستن با رومیان به جنگ افتاد.ماركوس كراسوس سردار رومی كه شورش اسپارتاكوس را خوابانده بود و سرداری معروف به پول پرست بود ، برای حمله به ایران و به دست آوردن پول از فرات گذشت و گام بر آستانه خاك ایران نهاد. سیلك سردار ارد در ایخنه از او ، شكست خورد و پیش ارد باز گشت . ارد پیغامی به او داد تا اگر كراسوس به دستور سنای روم به جنگ ایران آمده است با هم بجنگند و اگر به میل خود آمده است خودش از ایران خارج شود. كراسوس جواب داد كه جواب را در سلوكیه میدهد ، اما پیش از آن سورن سردار ایرانی كراسوس را شكست میدهد. كراسوس دوباره به ایران حمله میكند ولی اشكانیان یكی از شكستهای سخت جنگی را به رومیان نشان دادند. ابتدا پسر كراسوس مرد و سپس خود او.سپاهیان روم شهرهای بین النهرین را تخلیه كردند و اشكانیان اعتبار زیادی در دنیا پیدا كردند. پاكور پسر ارد در جنگ با رومیان كشته شد و ارد از خود بی خود شد. فرهاد پسر دیگرش را به ولیعهدی نشاند كه از مادری آوازه خوان یونانی بود. فرهاد همه برادران و خواهران را كشت و پدر را نیز مسموم كرد ولی چون او نمرد به زور او را خفه كرد و بر تخت نشست

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی ارد اول
55 پ م
فرمانروایی ارتوازد بر ارمنستان
34-56 پ م
شكست كراسوس از اشكانیان
53 پ م
كشته شدن پاكور
39 پ م
ولیعهدی فرهاد و قتل برادرن ،خواهران و پدر
37 پ م