اشكانیان
اشك یازدهم

مهرداد سوم - اشك دوازدهم

اشك سیزدهم

مهرداد سوم و برادرش ارد اول پدر خود را كشتند. مهرداد پس از پدر بر تخت نشست. مهرداد نخست به ارمنستان حمله كرد ولی به سبب شورش برادرش مجبور شد آنجا را ترك كند و به سمت پایتخت آید و ارد از پایتخت فرار كرد. خیلی زود مجلس مهستان مهرداد سوم را به سبب رفتار خشن از شاهی خلع كردو برادرش ارد را بر تخت نشاند. مهرداد در سال 56 پ م به گابینیوس رومی پناهنده شد ولی او به مهرداد كمك نكرد. مهرداد به پیش اعراب رفت و با استفاده از آنان بابل را فتح كرد ولی ارد به سرداری سورن به بابل حمله كرد و مهرداد را اسیر كرد.او در حضور برادر به دار آویخته شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی مهرداد سوم
58پ م
اعدام مهرداد سوم به دست برادر
55پ م