اشكانیان
اشك نهم

سنتروك - اشك دهم

اشك یازدهم

همزمان با مناسكیر فرد سالخورده دیگری هم مدعی سلطنت بود و او سنتروك بود كه از دست مناسكیر به نزد سكاها فرار كرد. پس از مرگ شاه به دربار فرا خوانده شد و در سن 80 سالگی بر تخت نشست ولی چون مسن بود پسر خود فرهاد سوم را شریك حكومت كرد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی سنتروك
76 پ م
مرگ شاه
67 پ م