<< قبلی

اشکانیان

هنر ریتون سازی در دوره اشکانی-ریتونهای نسا از عاج فیل – موزه هرمیتاژ

تصویر از سام رجبی

بعدی>>