<< قبلی

اشکانیان

هنر دوره اشکانی- نقش بالای در یك بنا - مكشوفه در هترا - قرن 2 میلادی

بعدی>>