اشكانیان
پوشاك‌اشكانیان

از آنجا كه سنگ نگاره های كمی از دوره اشكانی به جا مانده نمی توان در مورد لباس دوره اشكانی طرح كاملی ارایه كرد. برخی منابع تاریخی در این مورد مطالبی نوشته اند و از روی آنها طرحهایی از لباس و سربند ارایه شده است. این طرحها توسط توماس هوپ در سال 1812 كشیده شده است

 

parthia.com

اطلس تاریخ ایران