اشکانیان

فلیاکس که از ماسکش شناخته می شود به همراه دختری در حال رقص ایت. یافت شده از جنوب ایتالیا

Magna Graecia Italy, 3rd - 2nd century B.C. private collection

مرجع تصویر