اشکانیان

ماسک تئاتر یک برده - موزه بریتیش

مرجع تصویر