اشکانیان

مجسمه سفالی بازیگر کمدی قرن چهارم -سوم پیش از میلاد
Ancient Agora Museum in Athens, housed in the Stoa of Attalus.

"3304 - Athens - Stoà of Attalus Museum - Theatre mask - Photo by Giovanni Dall'Orto, Nov 9 2009" by Giovanni Dall'Orto. - Vlastito djelo. Licensed under Attribution via Wikimedia Commons