اشکانیان

کوزه ای از جنوب ایتالیا با نقش ستیر- سده چهارم پیش ازمیلاد

موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد