اشکانیان

کوزه ای از جنوب ایتالیا با نقش بازیگران در حال آماده شدن برای اجرا
حدود 410-380پ م

موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد