اشکانیان

کوزه ای از جنوب ایتالیا با نقش دو بازیگر لخت با ماسک تئاتر
حدود 375-350پ م

موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد