اشکانیان

موزاییک با طرح ماسک های نمایش - موزه کاپیتولاین استالیا

By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons