اشکانیان

ماسک یک برده در تئاتر کلاسیک یونان - سده دوم پیش ا میلاد - آتن