اشکانیان


 

 

 

اروس و یک ماسک تئاتر- سنگ مرمر سده سوم میلادی - محل نگه داری
Rome, Capitoline Museums, Palazzo dei Conservatori.

مرجع تصویر