اشکانیان


 

 

 

مجسمه سنگی از بازیگر تئاتر با ماسک

یافت شده از شمال آتن

Musee de Picardie, Amiens, France

مرجع تصویر