اشکانیان


 

 

 

یکی دیگر از مجسمه های یافت شده از آتیک یونان که یک بازیگر تئاتر را در حال نشسته نشان می دهد. او ماسک بازیگری نیز دارد. سده چهارم پیش از میلاد

Embiricos Collection

مرجع تصویر