اشکانیان


 

 

 

گفته میشود در حفاری های آتیکا در یونان 14 مجسمه مشابه فوق سافت شده است. این مجسمه هاس سفالی نقش های مختلف نمایش های کمدی را نشان می دهند و روی سفال رنگ شده بود. ماسکی که این محسمه دارد در مجسمه های مختلف دیده شده و گاهی نقش مرد پیر و گاهی نقش برده را داشته است. نتیجتا از این ماسک در نقش های مختلف استفاده می کردند. نمونه های مشابه این مجسمه ها در قرن چهارم پیش از میلاد از روسیه تا اسپانیا کشف شده اند

مرجع تصویر