اشکانیان

سنگ مرمر تراش خورده - نشانگر ماسکهای کمدی نمایش

مرجع تصویر