اشكانیان
 
كاخ نیپور
 

این كاخ در بین النهرین یكی از آثار یافت شده از دوره اشكانی است. كاخ بسیار تو در تو با دیوارها و اتاقهای فراوان است .مصالح آن بومی و از گچ و آجر است ولی هنر تزیینی هلنی در آن به كار رفته است

 

كاخ نیپور
   

اطلس تاریخ ایران