اشكانیان
معبد مهر مراغه

معبد مهر پرستی مراغه از دوره اشكانیان و ساسانیان در جنوب روستای ورجوی مراغه به یادگار مانده است. آنها اعتقاد داشتند مهر در غاری متولد شده است و مراسم آیینی این ایزد را در غارها به جا می آوردند. هم اكنون ساخت و سازهای بیرویه در حریم و نفوذ آبهای سطحی داخل فضای معبد، به این اثر با ارزش آسیب های جدی رسانده اند. این بنا از نظر دقت در حجاری از معابد نمونه ایران است و در دوره های اسلامی نیز تقدس خود را حفظ كرده است. آرامگاه آخوند ملا معصوم مراغه ای نیز درون این معبد قرار دارد. درون معبد بر دیوار سنگی كلمه الله حجاری شده است و این شاید دلیلی باشد كه در طول سالیان آنرا حفظ كرده است .

 

تصاویر: ایرج نجفی

اطلس تاریخ ایران