اشكانیان
 
نقشه هایی از دوران اشكانیان
 

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه حكومت اشكانیان و شهرهای مهم دوران آنها

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه اراتوستنوس در سال 194 پ م تهیه كرده است

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه اراتوستنوس در سال 220 پ م تهیه كرده است

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه پسیدونوس در سال 150 تا 130 پ م تهیه كرده است

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه استرابو در سال 18 میلادی در كتاب خود چاپ كرده است

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه ملا پمپونیس در سال 40 میلادی تهیه كرده است

نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه پتروس برتوییس در سال 1628 براساس نقشه ملا تهیه كرده است


نقشه جهان كه دیونیسوس در سال 124 میلادی تهیه كرده است


نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه ترراروم در سال 20 میلادی تهیه كرده است


نقشه هایی از دوران اشكانیان
نقشه ای كه جان اسكاتوس در سال 1505 تهیه كرده است

 

اشكانیان