اشكانیان
 
شاهان خاراسن
 

 

در زمان آنتیوكوس سوم شهری به نام انتاكیه در تلاقی رود دجله و كارون تاسیس شد كه پلی بود بر راه ارتباطی فارس و كرمان به بین النهرین. ساكنان این شهر مسئول حفظ امنیت دریا نیز بودند. یكی از اولین شهربانان این ناحیه در زمان سلوكیان نومینوس نام داشت. پس از انتقال قدرت به اشكانیان مردم خاراسن نیز قدرت گرفتند. هوسپایوسین فرمانروای مقتدر این ناحیه از درگیریهای اشكانیان استفاده كرد و بابل و سلوكیه را تصرف كرد. او سكه سیمین چهار درهمی نیز ضرب كرد. مهرداد دوم او را شكست داد ولی به او اجازه داد در مقام خود بماند. دودمان اول شاهان خاراسن بازمانده های او هستند. دودمان دوم از 10 تا 150 میلادی و دودمان سوم تا سال 224 میلادی بر این ناحیه فرمانروایی كردند تا آنكه میشان بندوی آخرین شاه آنان از اردشیر اول ساسانی شكست خورد .

 
 

سکه مهرداد دوم –موزه ملک

 

اطلس تاریخ ایران