اشكانیان
 
كوه خواجه
 
 

كوه خواجه در سی كیلومتری جنوب زابل قرار دارد و در میان دریاچه مقدس هامون به طرز شگفتی خود نمایی میكند. این كوه از سنگهای سیاه بازالتی تشكیل شده است. سلسله بناهای موجود در این كوه شامل یك بنای عظیم ،آتشكده ،دو قلعه خشتی،بقایای راه قدیمی‌،حصارهای مختلف ،قبور سنگی و چند زیارتگاه اسلامی نیز در كوه خواجه وجود دارد.این كوه نزد زرتشتیان،مسلمانان ومسیحیان مقدس است. در میان آثار این كوه كاخ اشکانی، گچبریها و نقاشیهای آن ارزش تاریخی زیادی دارند.

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 


پلان بنای كوه خواجه

 

تصاویر از سایت خبری میراث فرهنگی و آتوسا تقوی

اطلس تاریخ ایران