اشكانیان
 
كاخ سلوكیه
 

این كاخ اشكانی از حیاط مركزی ساخته شده كه اتاقهایی دورتادور آنرا فرا گرفته اند . درهای حیاطها به این اتاقها باز میشوند و در دو سوی در ورودی هر تالار ستونهایی بر پا شده است . كاخ در اواسط قرن اول میلادی تجدید بنا شده است و در كنار تالارها ایوانهای ستونداری ساخته شده است . این مدل معماری در قرنهای بعدی تكرار شده است

 

 

اطلس تاریخ ایران