اشكانیان
 
كاخ اشكانی آشور
   

در كاخ اشكانی آشور دورتادور یك حیاط كه شكل چهار گوش منظمی ندارد دو ایوان وجود دارد . حیاط دیگری از جمله حیاط رواقدار با ستون دیده میشود. در قرن دوم میلادی دو ایوان دیگر نیز به ایوانهای قبلی اضافه شده و بنا زا به شكل چهار ایوانی تبدیل كرده است . رنگهای زرد و سرخ و سبز و آبی و قهوه ای در تزیینات بنا به كار رفته اند .در معبد آشور مجسمه بعل خدای بابل پیدا شده است.

طرح و كتیبه از قطعه سفالی كه در كاخ آشور پیدا شده است

 

 

 

اطلس تاریخ ایران