اشكانیان
 
پرستشگاه خورشید الحضر
 

معبد الحضر در كنار فرات قرار دارد و بر خلاف بقیه لبنیه بین النهرین از آجر و خشت ساخته نشده بلكه از سنگهای حجاری شده ساخته شده است. بخش عمده معبد دو ایوان دارد كه قرینه همدیگرند. درآغاز بنا با آجر ساخته شده است ولی بعدا تغییراتی در آن داده اند و سنگ آهك جای آجر را گرفته است و ایوانهای آجری مبدل به تالارهای طاق ضربی شدند. بعدها نیز دو ایوان دیگر اضافه شده و معبد به شكل چهار ایوانی تبدیل شده است. نمای معبد با نیم ستونهای گرد برجسته و طاق نماها آرایش شده است. در آیین بابلیها این معبد به خدای آفتاب به نام شمش تقدیم شده است . این كاخ یكی از بناهای مهم دوره اشكانی در بین النهرین است . در سده دوم میلادی اشراف الحضر مجسمه های مرمرین اندازه پیكر خویشتن در پرستشگاه های شهر پیرامون معبد خورشید میگذاشتند. این شهر در 240 میلادی به یكباره تباه شد و مجسمه هایش به دست ما رسید. این مجسمه ها از روبرو تراشیده شده اند.یك نقش برجسته نیز كه با رنگهای روشن نگاشته شده خدایی ریشو در جامه اشكانی را نشان میدهد كه سگس سه سر به همراه دارد . در دست او یك تبر دو سر قرار دارد و پرچه الحضر در كنار او است. در زمینه هم مارها و كژدمهای نمادین دیده میشوند

 

 

 

 

مجسمه پارتی از هترا- موزه بغداد

مجسمه سر مرد - هترا

     

 

     

اطلس تاریخ ایران