اشكانیان
 
گوشا تپه اردبیل
 
 

محوطه گوشا تپه در ورودی شهر اردبیل از سوی آستارا روبروی ساختمان صداو سیما قرار دارد و از دو تپه تشکیل شده است. سفالهای این تپه به دو دسته با و بدون لعاب تقسیم می شوند. مقدار زیادی بقایای استخوان انسان و حیوان، چند ظرف شکسته سنگی و سفالهای عموما قهوه ای تیره منقوش اشکانی از یافته های این تپه هستند. طبق یافته ها  این تپه در دوره اورارتویی و اشکانی محل اسکان اهالی بوده و در چند مرحله در دوره اسلامی نیز از آن به عنوان قبرستان استفاده میشده است.  سطح تپه اکنون درختکاری شده و آثار حفاری های غیر مجاز بر آن دیده میشود.  با توجه به وجود سفال سبک اردبیل و سفالهای دهانه شبدری در سطح تپه میتوان حدس زد با حفاری در این تپه گورستان اشکانی یافت شود

 

معرفی یک محوطه باستانی در اردبیل: گوشاتپه
معرفی یک محوطه باستانی در اردبیل: گوشاتپه
نویسندگان:لجمیری، مژده - زارع خلیلی، مرضیه

 

اطلس تاریخ ایران