اشكانیان
 
منطقه باستانی گرمی
 

منطقه گرمی استان اردبیل از مهمترین مراكز استقرار دوره اشكانی است و در محلهای مختفی از این دشت تپه های باستانی این دوره كشف شده است. در تپه خرمن قریه شیخ لر آثاری از قبور مختلف اشكانی به دست آمده است. مصالح ساختمانی اسن دوره از قلوه سنگ و سنگهای تخته ای است كه به ملاط گلی استوار گردیده و اجساد مردگان را در كف خانه دفن میكردند. گورها یا سنگی یا خمره ای هستند. روی گورهای سنگی را تخته سنگهای بزرگ میگذاشتند و همراه مرده اشیای قیمتی قرار میدادند. چند سكه و مجسمه گلی گردن بند و اشیای شیشه ای گوشواره دست بند اشیای نقره ای قمقمه دوك و اشیای مشابه از این گورها كشف شده است

 

 

 

تصاویر سفال گرمی

اطلس تاریخ ایران