اشكانیان
 
دورا اورپوس
 

در معبدی در دورا اورپوس در كنار فرات نقاشیهای دوره اشكانی دیده میشود. این نقوش با خطوط ساده كشیده شده اند. معبد در سال 70 میلادی ساخته شده است . در این محل با وجود جریانهای خارجی هلنی هنر اشكانی به خوبی نمایان است .وقار نقاشیهای اشكانی به دورا اورپوس نیز نفوذ كرده است. از 113 تا 164 میلادی كه اشكانیان بر این محل حكمرانی میكردند هنر اشكانی در این محل بسیار به كار گرفته شد. نقاشیهای دیواری معابد و خانه های مردم را می آراست. در معبد اصلی نقاشیهای زیادی بر دیوار دیده میشود. در مركز خدا را از روبرو كشیده اند كه بر فراز گردونه ای ایستاده است. در دیوارهای اطراف صفهایی از پرستندگان دیده میشوند


نقاشیهای دیواری دورا اورپوس

اطلس تاریخ ایران